Sztandar Biblijny i Zwiastun Chrystusowego Królestwa to dwumiesięcznik, który w języku polskim wydawany jest od 1983 roku. Jego strony poświęcone są  podstawowym tematom biblijnym, przedstawiającym Jezusa – Zbawiciela całej ludzkości. Całe archiwum dostępne jest w zasobach.

Wykłady publiczne to jeden ze sposobów głoszenia Ewangelii Jezusa Chrystusa. Na życzenie wysyłamy bezpłatnie literaturę związaną z tematem. Zamówienia prosimy składać przez formularz kontaktowy. Zapraszamy również do korzystania z naszego archiwum literatury i zasobów plików dźwiękowych, gdzie dodawane będą kolejne wykłady.

Posługa duchowa Słowem Bożym proponowana jest wszystkim tym, którzy o to poproszą. Na specjalne życzenie wykwalifikowani ewangeliści przeprowadzają prelekcje, studia tematyczne, pogadanki, odpowiedzi na pytania i inne formy nauczania. Okolicznościowe wykłady mogą być też wygłaszane podczas uroczystości, takich jak śluby czy pogrzeby. Ruch od ponad 20 lat z powodzeniem prowadzi pracę ewangelizacyjną w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych na terenie naszego kraju. W przypadku zainteresowania którąkolwiek z powyższych form usług prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy.

Świecki Ruch Misyjny „Epifania” jest międzynarodowym, niezależnym, niesekciarskim, nieobliczonym na zysk, ruchem religijnym. Łączą się w nim w celu dobrowolnej współpracy liczni chrześcijanie, szczególnie osoby świeckie wszelkich zawodów i poglądów z różnych wyznań i bezwyznaniowi. Tworzą oni w ten sposób społeczności religijne w wielu krajach. Ruch nie jest stowarzyszony z żadną inną grupą ani z żadną denominacją. Samofinansowanie realizuje z dobrowolnych składek, wnoszonych w sposób niekrępujący. Więcej…


Codzienna Niebiańska Manna:

23 lutego
Dam ci rozum i nauczę cię drogi, po której masz chodzić; poprowadzę cię moim okiem - Ps. 32:8

Jedną z najważniejszych lekcji, jakich powinien nauczyć się duchowy Izraelita, jest szukanie Pańskiego kierownictwa we wszystkich sprawach życia, by nigdy nie zaczynać żadnego przedsięwzięcia – czy to w sprawach doczesnych, czy duchowych – bez poznania woli Pana w danej sprawie. Maszerujemy w kierunku Kanaanu i wiemy, że zanim odziedziczymy obietnice, oczekują nas jeszcze inne doświadczenia, przez które musimy przejść. Lekcją, której mamy się nauczyć, jest bezzwłoczne i całkowite posłuszeństwo kierownictwu Pana, okazywane bez szemrania i z radością. Można tego oczekiwać tylko od tych, którzy nauczyli się lekcji udzielonych im wcześniej, przede wszystkim lekcji wiary i ufności w Pańską moc, dobroć i wierność. (R 3062, 3061)

Nasz Ojciec Niebiański szkoli Swoje dzieci na drodze ich życia. On używa trzech środków, za pośrednictwem których udziela Swoich instrukcji. Pierwszym z nich jest Jego Słowo, którym oświeca umysł i prowadzi serce. Drugim jest Jego Duch, przez którego pobudza ich w wiedzy, łasce i służbie. Trzecim są Jego opatrzności, wśród których, poprzez wykorzystywanie różnych zalet serca i umysłu, mają sposobność rozwijania charakteru mocą Jego Słowa i zgodnie z nim. W ten sposób Jego mądrość kieruje ich postępowaniem.

Równoległe cytaty: 2 Mojż. 13:21; 15:13; 33:13-15; Ps. 23:2,3; 25:5,8,9; 27:11; 31:4; 48:15; 73:24; 78:52; 107:7; 139:9,10,24; Przyp. 8:20; Iz. 40:11; 42:16; 48:17; 54:13; Łuk. 1:79; Jana 10:3,4; 16:13.

Pieśni: 87, 293, 46, 63, 11, 110, 99.
Wiersze brzasku: (116) Boskie kierownictwo.
Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 4858

Pytania: Jakimi były w tym tygodniu doświadczenia związane z myślą powyższego tekstu? Jak zostały przyjęte? Jakie pomoce i przeszkody im towarzyszyły? Jak one na mnie wpłynęły?

Sztandar Biblijny


Zmartwychwstanie umarłych


Nauki Świadków Jehowy…


Linki:

USA Stany Zjednoczone
W_Brytania Wielka Brytania
Niemcy Niemcy
Francja Francja
Litwa Litwa
Rosja Rosja
Ukraina Ukraina
Brazylia Brazylia
Czechy Czechy
Indie Indie


Zamów Boski Plan Wieków


Serwis Pastor Russell

Pastor Russell

Pastor Russell