Sztandar Biblijny i Zwiastun Chrystusowego Królestwa to dwumiesięcznik, który w języku polskim wydawany jest od 1983 roku. Jego strony poświęcone są  podstawowym tematom biblijnym, przedstawiającym Jezusa – Zbawiciela całej ludzkości. Aktualne wydanie nosi numer 263 jest dostępne online w formacie elektronicznym. Główne tematy numeru: „Usprawiedliwienie przynosi pokój ludowi Bożemu”, „Płacz sprowadza błogosławieństwa”, „Nasze założenia wydawnicze”, „Szczere myśli na temat słów”, „Wyjaśnienie snu Nabuchodonozora”. Całe archiwum dostępne jest w zasobach.

Wydawca Sztandaru Biblijnego ma zwyczaj, by co rok przyjmować jeden z tekstów Pisma Świętego za „roczne godło”. W roku 2015 będzie to werset z listu św. Pawła do Rzymian 5:1. Towarzyszącą temu pieśnią, będzie hymn nr 205 ze Śpiewnika Brzasku Tysiąclecia. Pamiątka Śmierci Pana Jezusa w 2015r. wypada 1 kwietnia po godzinie 18:00.

Wykłady publiczne to jeden ze sposobów głoszenia Ewangelii Jezusa Chrystusa. Na życzenie wysyłamy bezpłatnie literaturę związaną z tematem. Zamówienia prosimy składać przez formularz kontaktowy. Zapraszamy również do korzystania z naszego archiwum literatury i zasobów plików dźwiękowych, gdzie dodawane będą kolejne wykłady.

Posługa duchowa Słowem Bożym proponowana jest wszystkim tym, którzy o to poproszą. Na specjalne życzenie wykwalifikowani ewangeliści przeprowadzają prelekcje, studia tematyczne, pogadanki, odpowiedzi na pytania i inne formy nauczania. Okolicznościowe wykłady mogą być też wygłaszane podczas uroczystości, takich jak śluby czy pogrzeby. Ruch od ponad 20 lat z powodzeniem prowadzi pracę ewangelizacyjną w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych na terenie naszego kraju. W przypadku zainteresowania którąkolwiek z powyższych form usług prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy.

Świecki Ruch Misyjny „Epifania” jest międzynarodowym, niezależnym, niesekciarskim, nieobliczonym na zysk, ruchem religijnym. Łączą się w nim w celu dobrowolnej współpracy liczni chrześcijanie, szczególnie osoby świeckie wszelkich zawodów i poglądów z różnych wyznań i bezwyznaniowi. Tworzą oni w ten sposób społeczności religijne w wielu krajach. Ruch nie jest stowarzyszony z żadną inną grupą ani z żadną denominacją. Samofinansowanie realizuje z dobrowolnych składek, wnoszonych w sposób niekrępujący. Więcej…


Codzienna Niebiańska Manna:

4 maj
Ja nie patrzę na to, na co patrzy człowiek, bo człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce - 1Sam.16: 7

Jeśli przestaniemy dostrzegać fakt, że Bóg traktuje nas z punktu widzenia woli, jeśli zaczniemy myśleć o sobie i o Boskim sposobie oceniania nas z punktu widzenia ciała, możemy być pewni, iż proporcjonalnie do tego popadniemy w ciemność, zamieszanie i zniechęcenie. Z drugiej strony nie zapominajmy też, że duch, czyli wola, traktowany jest jako żywy z powodu swej sprawiedliwości i harmonii z Bogiem. Dlatego nigdy nie bądźmy niedbali względem woli lub intencji, rządzących naszym postępowaniem w życiu, lecz pamiętajmy, że każde zaniedbanie będzie oznaczało proporcjonalną utratę duchowego życia. Posiadanie właściwych pragnień jest dla nas zawsze możliwe; tylko absolutnie lojalna wola może być przyjęta przez Boga w Chrystusie. (R 3200)

Kryteria osądu danej jednostki mówią wiele o jej charakterze. O powierzchowności oraz omylności charakteru przeciętnego człowieka świadczy to, że swój osąd opiera na tym, co widzi na zewnątrz. Charakter Jehowy objawia się przez Jego sposób sądzenia. Nie ocenia On na podstawie powierzchownych oznak, lecz przenika istotę rzeczy i kształtuje Swoją ocenę w oparciu o to, co jest naprawdę, a nie to, co się wydaje. Wszystkie rzeczy są obnażone i otwarte przed Jego wszechwidzącym okiem. Na ile to jest możliwe, sądźmy nie w oparciu o pozory, lecz na podstawie rzeczywistości.

Równoległe cytaty: 5Mojż.10:17; 2Kron.19:7; Ijob.34:19; 37:24; Mat.22:16; Jan7:24; Dz.Ap.10:34,35; Rzym.2:16; 2Kor.10:7; Gal.2:6; Efez.6:8,9; Kol.3:25; Jak.2:1-6.

Pieśni: 196, 198, 293, 47, 67, 74, 99.
Wiersze brzasku: (132) Gdybyśmy tylko rozumieli.
Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5652

Pytania: Czy w tym tygodniu sądziłem w oparciu o pozory czy zgodnie z rzeczywistością? Dlaczego? Jak? Z jakimi rezultatami?

Sztandar Biblijny


Zmartwychwstanie umarłych


Nauki Świadków Jehowy…


Linki:

USA Stany Zjednoczone
W_Brytania Wielka Brytania
Niemcy Niemcy
Francja Francja
Litwa Litwa
Rosja Rosja
Ukraina Ukraina
Brazylia Brazylia
Czechy Czechy
Indie Indie


Uwaga

Serwis w trakcie przebudowy. Stara wersja serwisu z zasobami jest jeszcze dostępna tutaj.