Sztandar Biblijny i Zwiastun Chrystusowego Królestwa to dwumiesięcznik, który w języku polskim wydawany jest od 1983 roku. Jego strony poświęcone są  podstawowym tematom biblijnym, przedstawiającym Jezusa – Zbawiciela całej ludzkości. Aktualne wydanie nosi numer 263 jest dostępne online w formacie elektronicznym. Główne tematy numeru: „Usprawiedliwienie przynosi pokój ludowi Bożemu”, „Płacz sprowadza błogosławieństwa”, „Nasze założenia wydawnicze”, „Szczere myśli na temat słów”, „Wyjaśnienie snu Nabuchodonozora”. Całe archiwum dostępne jest w zasobach.

Wydawca Sztandaru Biblijnego ma zwyczaj, by co rok przyjmować jeden z tekstów Pisma Świętego za „roczne godło”. W roku 2015 będzie to werset z listu św. Pawła do Rzymian 5:1. Towarzyszącą temu pieśnią, będzie hymn nr 205 ze Śpiewnika Brzasku Tysiąclecia. Pamiątka Śmierci Pana Jezusa w 2015r. wypada 1 kwietnia po godzinie 18:00.

Wykłady publiczne to jeden ze sposobów głoszenia Ewangelii Jezusa Chrystusa. Na życzenie wysyłamy bezpłatnie literaturę związaną z tematem. Zamówienia prosimy składać przez formularz kontaktowy. Zapraszamy również do korzystania z naszego archiwum literatury i zasobów plików dźwiękowych, gdzie dodawane będą kolejne wykłady.

Posługa duchowa Słowem Bożym proponowana jest wszystkim tym, którzy o to poproszą. Na specjalne życzenie wykwalifikowani ewangeliści przeprowadzają prelekcje, studia tematyczne, pogadanki, odpowiedzi na pytania i inne formy nauczania. Okolicznościowe wykłady mogą być też wygłaszane podczas uroczystości, takich jak śluby czy pogrzeby. Ruch od ponad 20 lat z powodzeniem prowadzi pracę ewangelizacyjną w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych na terenie naszego kraju. W przypadku zainteresowania którąkolwiek z powyższych form usług prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy.

Świecki Ruch Misyjny „Epifania” jest międzynarodowym, niezależnym, niesekciarskim, nieobliczonym na zysk, ruchem religijnym. Łączą się w nim w celu dobrowolnej współpracy liczni chrześcijanie, szczególnie osoby świeckie wszelkich zawodów i poglądów z różnych wyznań i bezwyznaniowi. Tworzą oni w ten sposób społeczności religijne w wielu krajach. Ruch nie jest stowarzyszony z żadną inną grupą ani z żadną denominacją. Samofinansowanie realizuje z dobrowolnych składek, wnoszonych w sposób niekrępujący. Więcej…


Codzienna Niebiańska Manna:

1 lipiec
Chodźcie jako dzieci światłości... obierając to, co podobałoby się Panu - Ef. 5: 8,10

Jeśli jesteśmy poświęceni Bogu przez prawdę, jeśli nasza wola jest martwa, a Pańska w pełni przyjęta w jej miejsce – w myśli, słowie i czynie – przyjęliśmy wolę Bożą i otrzymamy nagrodę jako „zwycięzcy”, nawet gdybyśmy nigdy nie mieli okazji wygłaszać kazań, udzielać jałmużny ubogim i nigdy nie cierpieli jako męczennicy dla sprawy prawdy. Zauważmy dobrze, że „ta jest wola Boża [dotycząca was], to jest uświęcenie wasze”. Niech nic nie przyćmiewa ani nie zaciemnia tej prawdy – ani inne prawdy, ani błędy. Niech ona rządzi naszym postępowaniem, a wtedy, jeśli wola Boża jest naprawdę naszą własną, będziemy mieli przed sobą jasno wytyczoną ścieżkę, co jest bardzo ważne. (R 2411)

Dziećmi światłości są poświęcone Bogu jednostki, które posiadają prawdę. One dostosowują swoje postępowanie do doktryn, przykazań, obietnic, napomnień, proroctw, historii i typów Słowa Bożego. Ciągle też studiują Słowo i usiłują stosować jego zasady w różnych sytuacjach życiowych, by w ten sposób upewnić się, co się Panu podoba, a potem zgodnie z tym postępować.

Równoległe cytaty: Mat.5:14-16; Jan12:46; 13:13; 2Kor.4:6; 1Tes.5:5; 1Jana.1:7; 2:6,9,10; Rzym.12:2; Efez.5:2,15,17; 1Tes.4:3; 5:24; filip.1:10; 1Tym.2:3.

Pieśni: 315, 1, 20, 196, 71, 125, 154.
Wiersze brzasku: (66) Nie widzę, lecz wierzę.
Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5446

Pytania: Czy w tym tygodniu, jako dziecko światłości, usiłowałem wypróbować swoje usposobienie, motywy, myśli, słowa i czyny? Jak? Dlaczego? W jakich okolicznościach? Z jakimi wynikami?

Najbliższe wykłady publiczne:


Sztandar Biblijny


Zmartwychwstanie umarłych


Nauki Świadków Jehowy…


Linki:

USA Stany Zjednoczone
W_Brytania Wielka Brytania
Niemcy Niemcy
Francja Francja
Litwa Litwa
Rosja Rosja
Ukraina Ukraina
Brazylia Brazylia
Czechy Czechy
Indie Indie


Uwaga

Serwis w trakcie przebudowy. Stara wersja serwisu z zasobami jest jeszcze dostępna tutaj.