Sztandar Biblijny i Zwiastun Chrystusowego Królestwa to dwumiesięcznik, który w języku polskim wydawany jest od 1983 roku. Jego strony poświęcone są  podstawowym tematom biblijnym, przedstawiającym Jezusa – Zbawiciela całej ludzkości. Całe archiwum dostępne jest w zasobach.

Wykłady publiczne to jeden ze sposobów głoszenia Ewangelii Jezusa Chrystusa. Na życzenie wysyłamy bezpłatnie literaturę związaną z tematem. Zamówienia prosimy składać przez formularz kontaktowy. Zapraszamy również do korzystania z naszego archiwum literatury i zasobów plików dźwiękowych, gdzie dodawane będą kolejne wykłady.

Posługa duchowa Słowem Bożym proponowana jest wszystkim tym, którzy o to poproszą. Na specjalne życzenie wykwalifikowani ewangeliści przeprowadzają prelekcje, studia tematyczne, pogadanki, odpowiedzi na pytania i inne formy nauczania. Okolicznościowe wykłady mogą być też wygłaszane podczas uroczystości, takich jak śluby czy pogrzeby. Ruch od ponad 20 lat z powodzeniem prowadzi pracę ewangelizacyjną w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych na terenie naszego kraju. W przypadku zainteresowania którąkolwiek z powyższych form usług prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy.

Świecki Ruch Misyjny „Epifania” jest międzynarodowym, niezależnym, niesekciarskim, nieobliczonym na zysk, ruchem religijnym. Łączą się w nim w celu dobrowolnej współpracy liczni chrześcijanie, szczególnie osoby świeckie wszelkich zawodów i poglądów z różnych wyznań i bezwyznaniowi. Tworzą oni w ten sposób społeczności religijne w wielu krajach. Ruch nie jest stowarzyszony z żadną inną grupą ani z żadną denominacją. Samofinansowanie realizuje z dobrowolnych składek, wnoszonych w sposób niekrępujący. Więcej…


Codzienna Niebiańska Manna:

21 maja
Wszystko pismo od Boga natchnione pożyteczne jest ku nauce, ku strofowaniu, ku naprawie, ku ćwiczeniu w sprawiedliwości; aby człowiek Boży był doskonały, ku wszelkiej sprawie dobrej dostatecznie wyćwiczony - 2 Tym. 3:16,17

Dobrze byłoby, gdybyśmy pamiętali, że wszystkie łaski Ducha, cały postęp w wiedzy dotyczącej spraw Boskich, którego już dokonaliśmy i który dopomógł nam w zbliżeniu się do Boga i świętości, stał się naszym udziałem dzięki Pismom Starego Testamentu oraz słowom naszego Pana i Jego natchnionych Apostołów. Zbyteczne byłoby więc udawanie się do innych przewodów po prawdziwą mądrość, która miałaby przygotować nas do obiecanego zbawienia. (R 2165)

Pismo Święte jest natchnione przez Boga i dlatego zapewnia człowiekowi Bożemu pełnię Boskich myśli w zakresie tego, w co ma wierzyć jako prawdę, co odrzucać jako błąd, z czego oczyścić swój charakter oraz co czynić, by go rozwinąć. Poddając swoje serce i umysł wpływowi Pisma Świętego, człowiek Boży oczyszczany jest zatem z grzechu, błędu, samolubstwa i światowości, jak również zostaje w pełni rozwinięty w każdym dobrym słowie i zalecie, przez co jest zupełnie przygotowany do „wszelkiej sprawy dobrej”.

Równoległe cytaty: 5 Mojż. 6:6,7; 2 Sam. 23:2; Łuk. 1:70; Mat. 22:43; 26:54,56; Jana 5:39; 10:35; Mar. 12:24; 2 Piotra 1:19-21; Dz.Ap. 20:20,27; Rzym. 3:2; 15:4; Ps. 19:8-12; 119:9,11,97-104; 1 Tym. 6:11; 2 Tym. 2:21,25; 4:2; Żyd. 3:7; 4:12; 10:24; 2 Kor. 9:8; Efez. 2:10; Tyt. 2:14.

Pieśni: 22, 49, 79, 154, 296, 311, 315.
Wiersze brzasku: (4) Słowo Boże.
Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 3210

Pytania: Jak stosowałem(am) ten tekst w tym tygodniu? Dlaczego? Co mi w tym przeszkadzało lub pomagało? Jaki był wynik?

Sztandar Biblijny


Zmartwychwstanie umarłych


Nauki Świadków Jehowy…


Linki:

USA Stany Zjednoczone
W_Brytania Wielka Brytania
Niemcy Niemcy
Francja Francja
Litwa Litwa
Rosja Rosja
Ukraina Ukraina
Brazylia Brazylia
Czechy Czechy
Indie Indie


Zamów Boski Plan Wieków


Serwis Pastor Russell

Pastor Russell

Pastor Russell