Sztandar Biblijny i Zwiastun Chrystusowego Królestwa to dwumiesięcznik, który w języku polskim wydawany jest od 1983 roku. Jego strony poświęcone są  podstawowym tematom biblijnym, przedstawiającym Jezusa – Zbawiciela całej ludzkości. Całe archiwum dostępne jest w zasobach.

Wykłady publiczne to jeden ze sposobów głoszenia Ewangelii Jezusa Chrystusa. Na życzenie wysyłamy bezpłatnie literaturę związaną z tematem. Zamówienia prosimy składać przez formularz kontaktowy. Zapraszamy również do korzystania z naszego archiwum literatury i zasobów plików dźwiękowych, gdzie dodawane będą kolejne wykłady.

Posługa duchowa Słowem Bożym proponowana jest wszystkim tym, którzy o to poproszą. Na specjalne życzenie wykwalifikowani ewangeliści przeprowadzają prelekcje, studia tematyczne, pogadanki, odpowiedzi na pytania i inne formy nauczania. Okolicznościowe wykłady mogą być też wygłaszane podczas uroczystości, takich jak śluby czy pogrzeby. Ruch od ponad 20 lat z powodzeniem prowadzi pracę ewangelizacyjną w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych na terenie naszego kraju. W przypadku zainteresowania którąkolwiek z powyższych form usług prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy.

Świecki Ruch Misyjny „Epifania” jest międzynarodowym, niezależnym, niesekciarskim, nieobliczonym na zysk, ruchem religijnym. Łączą się w nim w celu dobrowolnej współpracy liczni chrześcijanie, szczególnie osoby świeckie wszelkich zawodów i poglądów z różnych wyznań i bezwyznaniowi. Tworzą oni w ten sposób społeczności religijne w wielu krajach. Ruch nie jest stowarzyszony z żadną inną grupą ani z żadną denominacją. Samofinansowanie realizuje z dobrowolnych składek, wnoszonych w sposób niekrępujący. Więcej…


Codzienna Niebiańska Manna:

18 września
Oblicze moje pójdzie przed tobą, a dam ci odpocznienie - 2 Mojż. 33:14

Bóg jest zawsze obecny ze Swym ludem. On zawsze myśli o nas, czuwa nad naszymi sprawami, strzeże w niebezpieczeństwie, zaopatruje w rzeczy duchowe i doczesne, czyta nasze serce, dostrzega każdy odruch pełnego miłości oddania dla Niego, dla naszej karności i oczyszczenia kształtuje wpływy wokół nas oraz słyszy najsłabsze wołanie o pomoc, współczucie lub społeczność z Nim. On nigdy nie przestaje czuwać, nawet na chwilę, czy wzywamy Go podczas pracowitych dni, czy w czasie cichej nocy. Jak błogosławiona jest świadomość takiej stałej wierności! Żadne prawdziwe dziecko Boże nie jest pozbawione tego dowodu synostwa. (R 3250)

Oblicze Pańskie przedstawia Jego łaskę. Jego niełaska dla rodzaju ludzkiego pokazana jest przez odwrócenie się przez Niego od ludzkości. Gdy łaska Pana powróci do człowieka, Jego oblicze będzie promieniowało uprzejmością, uzdrowieniem i błogosławieństwem. Obecnie Pan udziela łaski Swemu ludowi, jako jego szczególnego działu. Bez względu na nasze inne braki, jej posiadanie czyni nas niezmiernie bogatymi. Jego łaska gwarantuje, że pokonamy naszych duchowych nieprzyjaciół, a po zwycięstwie będziemy błogosławieni kananejskim odpoczynkiem wiecznego pokoju, Boskim ideałem prawdziwego odpoczynku od grzechu, błędu, samolubstwa i światowości – w mądrości, sprawiedliwości, miłości, mocy i myśleniu o Królestwie.

Równoległe cytaty: Ps. 5:13; 11:7; 41:12,13; 102:14; Przyp. 16:7; Ezech. 39:29; Łuk. 2:52; Jana 14:16-23; Dz.Ap. 10:35; Efez. 1:6; Żyd. 4:14-16; 1 Piotra 2:9.

Pieśni: 46, 283, 235, 68, 244, 94, 179.
Wiersze brzasku: (55) Doskonała ufność.
Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5387

Pytania: Jakie doświadczenia Boskiej łaski i odpocznienia w Nim miałem(am) w tym tygodniu? Co musiałem(am) uczynić, by je otrzy- mać? Jak je wykorzystałem(am)?

Sztandar Biblijny


Zmartwychwstanie umarłych


Nauki Świadków Jehowy…


Linki:

USA Stany Zjednoczone
W_Brytania Wielka Brytania
Niemcy Niemcy
Francja Francja
Litwa Litwa
Rosja Rosja
Ukraina Ukraina
Brazylia Brazylia
Czechy Czechy
Indie Indie


Zamów Boski Plan Wieków


Serwis Pastor Russell

Pastor Russell

Pastor Russell