Sztandar Biblijny i Zwiastun Chrystusowego Królestwa to dwumiesięcznik, który w języku polskim wydawany jest od 1983 roku. Jego strony poświęcone są  podstawowym tematom biblijnym, przedstawiającym Jezusa – Zbawiciela całej ludzkości. Całe archiwum dostępne jest w zasobach.

Wykłady publiczne to jeden ze sposobów głoszenia Ewangelii Jezusa Chrystusa. Na życzenie wysyłamy bezpłatnie literaturę związaną z tematem. Zamówienia prosimy składać przez formularz kontaktowy. Zapraszamy również do korzystania z naszego archiwum literatury i zasobów plików dźwiękowych, gdzie dodawane będą kolejne wykłady.

Posługa duchowa Słowem Bożym proponowana jest wszystkim tym, którzy o to poproszą. Na specjalne życzenie wykwalifikowani ewangeliści przeprowadzają prelekcje, studia tematyczne, pogadanki, odpowiedzi na pytania i inne formy nauczania. Okolicznościowe wykłady mogą być też wygłaszane podczas uroczystości, takich jak śluby czy pogrzeby. Ruch od ponad 20 lat z powodzeniem prowadzi pracę ewangelizacyjną w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych na terenie naszego kraju. W przypadku zainteresowania którąkolwiek z powyższych form usług prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy.

Świecki Ruch Misyjny „Epifania” jest międzynarodowym, niezależnym, niesekciarskim, nieobliczonym na zysk, ruchem religijnym. Łączą się w nim w celu dobrowolnej współpracy liczni chrześcijanie, szczególnie osoby świeckie wszelkich zawodów i poglądów z różnych wyznań i bezwyznaniowi. Tworzą oni w ten sposób społeczności religijne w wielu krajach. Ruch nie jest stowarzyszony z żadną inną grupą ani z żadną denominacją. Samofinansowanie realizuje z dobrowolnych składek, wnoszonych w sposób niekrępujący. Więcej…


Codzienna Niebiańska Manna:

23 lipca
A jeśli kto o swoich starania nie ma … wiary się zaparł i gorszy jest niż niewierzący - 1 Tym. 5:8

„Wiara” zawiera w sobie znaczenie miłości, współczucia, zainteresowania drugimi i troski o nich, szczególnie o domowników wiary. Jak bardzo pozwala nam dostrzec współczujący charakter naszego Pana fakt, że myślał On o dobru drugich w czasie, gdy sam uginał się pod ciężarem doświadczeń! Jego własna agonia nie przeszkodziła Mu w myśleniu o Swojej matce i troszczeniu się o jej przyszłość. Dostrzegamy tu wybór Jana, bez wątpienia dokonany przede wszystkim z powodu jego miłującego, czułego usposobienia; po drugie – z powodu jego gorliwości dla Pana oraz prawdy; i po trzecie – z powodu jego odwagi, popychającej go do pozostawania w pobliżu umierającego Mistrza w Jego ostatnich godzinach, z narażeniem własnego życia. Zwróćmy uwagę na te charakterystyczne cechy, które Pan pochwala, abyśmy sami mogli je rozwijać i w ten sposób otrzymać szczególne przywileje służby od tego samego Mistrza. (R 2473)

Na każdego w tym życiu nałożona jest pewna odpowiedzialność, różna w naturze, stosownie do zajmowanego stanowiska. Na tych, którzy mają rodziny, spoczywają szczególne obowiązki, zależne od zajmowanych przez nich pozycji. Głowa rodziny zobowiązana jest zaspokajać potrzeby znajdujących się na jej utrzymaniu. Odmowa uznania i wypełniania tej odpowiedzialności jest wyparciem się wiary. Jednostka postępująca w ten sposób jest gorsza niż niewierzący.

Równoległe cytaty: 1 Mojż. 18:19; 30:30; Przyp. 13:22; Iz. 58:7; Rzym. 12:17; 2 Kor. 8:21; 12:14; Gal. 6:10; Efez. 6:4; Mat. 18:17; Tyt. 2:4,5.

Pieśni: 196, 343, 94, 99, 121, 129, 186.
Wiersze brzasku: (82) Noszenie Bożych brzemion.
Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 4854

Pytania: Czy w tym tygodniu zaspokajałem(am) potrzeby mojej rodziny? Dlaczego? Jak? Z jakimi wynikami?

Sztandar Biblijny


Zmartwychwstanie umarłych


Nauki Świadków Jehowy…


Linki:

USA Stany Zjednoczone
W_Brytania Wielka Brytania
Niemcy Niemcy
Francja Francja
Litwa Litwa
Rosja Rosja
Ukraina Ukraina
Brazylia Brazylia
Czechy Czechy
Indie Indie


Zamów Boski Plan Wieków


Serwis Pastor Russell

Pastor Russell

Pastor Russell