Sztandar Biblijny i Zwiastun Chrystusowego Królestwa to dwumiesięcznik, który w języku polskim wydawany jest od 1983 roku. Jego strony poświęcone są  podstawowym tematom biblijnym, przedstawiającym Jezusa – Zbawiciela całej ludzkości. Aktualne wydanie nosi numer 264 jest dostępne online w formacie elektronicznym. Główne tematy numeru: „Jaki jest prawdziwy chrześcijanin”, „Duch zdrowego rozsądku”, „Inne spojrzenie na sen Daniela”. Całe archiwum dostępne jest w zasobach.

Wydawca Sztandaru Biblijnego ma zwyczaj, by co rok przyjmować jeden z tekstów Pisma Świętego za „roczne godło”. W roku 2015 będzie to werset z listu św. Pawła do Rzymian 5:1. Towarzyszącą temu pieśnią, będzie hymn nr 205 ze Śpiewnika Brzasku Tysiąclecia. Pamiątka Śmierci Pana Jezusa w 2015r. wypada 1 kwietnia po godzinie 18:00.

Wykłady publiczne to jeden ze sposobów głoszenia Ewangelii Jezusa Chrystusa. Na życzenie wysyłamy bezpłatnie literaturę związaną z tematem. Zamówienia prosimy składać przez formularz kontaktowy. Zapraszamy również do korzystania z naszego archiwum literatury i zasobów plików dźwiękowych, gdzie dodawane będą kolejne wykłady.

Posługa duchowa Słowem Bożym proponowana jest wszystkim tym, którzy o to poproszą. Na specjalne życzenie wykwalifikowani ewangeliści przeprowadzają prelekcje, studia tematyczne, pogadanki, odpowiedzi na pytania i inne formy nauczania. Okolicznościowe wykłady mogą być też wygłaszane podczas uroczystości, takich jak śluby czy pogrzeby. Ruch od ponad 20 lat z powodzeniem prowadzi pracę ewangelizacyjną w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych na terenie naszego kraju. W przypadku zainteresowania którąkolwiek z powyższych form usług prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy.

Świecki Ruch Misyjny „Epifania” jest międzynarodowym, niezależnym, niesekciarskim, nieobliczonym na zysk, ruchem religijnym. Łączą się w nim w celu dobrowolnej współpracy liczni chrześcijanie, szczególnie osoby świeckie wszelkich zawodów i poglądów z różnych wyznań i bezwyznaniowi. Tworzą oni w ten sposób społeczności religijne w wielu krajach. Ruch nie jest stowarzyszony z żadną inną grupą ani z żadną denominacją. Samofinansowanie realizuje z dobrowolnych składek, wnoszonych w sposób niekrępujący. Więcej…


Codzienna Niebiańska Manna:

29 sierpień
Prosicie, a nie otrzymujecie, ponieważ źle prosicie - Jak. 4: 3

Nauczmy się właściwie modlić, pracować i mieć właściwą nadzieję. By to osiągnąć, bądźmy szybkimi do słuchania, powolnymi do mówienia, szybkimi do okazywania posłuszeństwa Słowu Pana, lekcjom, których już nam udzielił, a także Jego metodom pouczania, prowadzenia i błogosławienia nas. Bądźmy powolnymi do mówienia Bogu tego, co my wolelibyśmy. Usiłujmy osiągnąć taki rozwój chrześcijańskiego charakteru, który zawsze pozwoli nam szukać nie własnej woli, ale woli i sposobów postępowania naszego Ojca w niebie. (R 3216)

Modlitwa zanoszona zgodnie z warunkami biblijnymi jest zawsze wysłuchana, nawet jeśli długo nie nadchodzi odpowiedź. Warunkiem jest, byśmy mieszkali w Chrystusie, a Jego Słowo – w nas. Wiele modlitw jest zanoszonych z pogwałceniem tych warunków. Takie modlitwy są złym proszeniem, dlatego nie zostają wysłuchane. Odpowiadanie na nie nie jest w harmonii z Boską wolą, a uzyskanie na nie odpowiedzi nie byłoby rzeczywistym dobrem dla proszącego. Zanim poprosimy Pana o cokolwiek, powinniśmy rozważyć, czy prośba ta jest w harmonii z naszym poświęceniem oraz dominacją Słowa nad naszymi pragnieniami i postępowaniem.

Równoległe cytaty: Ps.27:8; 66:18; 84:12; Przyp.1:28-30; 8:17; Izaj.59:2; Żyd.4:16; 11:6; Jan14:13,14; 15:7; 16:23,24; Jak.1:5,6; 5:16,18; 1Mojż.32:26; 1Jana.5:14,15; Łuk.18:1; Jer.11:11; 14:12; 15:1; 29:13; Ezech.8:18; Mich.3:4; Rzym.8:26,27; Mat.7:7-11.

Pieśni: 323, 35, 69, 56, 239, 274, 183.
Wiersze brzasku: (84) Mój hymn.
Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5707

Pytania: Czy w tym tygodniu modliłem się dobrze, czy źle? Dlaczego? Z jakimi wynikami?

Najbliższe wykłady publiczne:


Sztandar Biblijny


Zmartwychwstanie umarłych


Nauki Świadków Jehowy…


Linki:

USA Stany Zjednoczone
W_Brytania Wielka Brytania
Niemcy Niemcy
Francja Francja
Litwa Litwa
Rosja Rosja
Ukraina Ukraina
Brazylia Brazylia
Czechy Czechy
Indie Indie


Uwaga

Serwis w trakcie przebudowy. Stara wersja serwisu z zasobami jest jeszcze dostępna tutaj.