O nas

Kim jesteśmy?

Jesteśmy międzynarodowym ruchem badaczy Pisma Świętego, zrzeszającym osoby świeckie i społeczności uznające Biblię za Słowo Boże i podstawę wiary.

Korzenie Ruchu sięgają XIX w. w Stanach Zjednoczonych, kiedy to badacz Biblii i kaznodzieja Charles T. Russell (1852-1916) zebrał, usystematyzował, opracował i zaczął rozpowszechniać interpretacje Pisma Świętego oparte na naukach reformatorów oraz późniejszych biblistów, które uznał za najbardziej logiczne i zgodne z charakterem Boga. W szczególności obejmowało to Boski plan wieków, czyli zamierzenia Boga wobec ludzkości w odniesieniu do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, doktrynę o okupowej ofierze Jezusa Chrystusa oraz naukę o niewidzialnym powrocie Chrystusa na ziemię. W późniejszym okresie kontynuatorami jego nauk oraz koordynatorami pracy Ruchu byli Paul S.L. Johnson (w latach 1920-1950), Raymond G. Jolly (1950-1979), August Gohlke (1979-1985), Bernard W. Hedman (1986-2004), Ralph M. Herzig (2004-2014), a obecnie Leon J. Snyder.

Ruch w Polsce wydaje dwa główne czasopisma: dwumiesięcznik Sztandar Biblijny i kwartalnik Teraźniejsza Prawda oraz czasopisma specjalne, książki i traktaty biblijne.

Ruch jest powiązany z chrześcijańskimi zborami w całym kraju i na świecie, w szczególności w USA, na Ukrainie, na Litwie, w Mołdawii, we Francji, w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Indiach, Nigerii, Brazylii oraz w kilku innych krajach. Zbory te, działające lokalnie i autonomicznie, prowadzą regularne spotkania w celu analizowania Biblii, poznawania Bożego planu oraz istoty chrześcijańskiego życia.

We współpracy ze zborami Ruch organizuje konwencje, prowadzi pracę publiczną w Internecie oraz pracę ewangelizacyjną. Posługa duchowa Słowem Bożym proponowana jest wszystkim tym, którzy o to poproszą. Na specjalne życzenie wykwalifikowani ewangeliści przeprowadzają prelekcje, studia tematyczne, dyskusje panelowe, odpowiedzi na pytania i inne formy nauczania. Okolicznościowe wykłady mogą być też wygłaszane podczas uroczystości, takich jak śluby czy pogrzeby. Od blisko 30 lat z powodzeniem prowadzimy także pracę ewangelizacyjną w zakładach karnych i aresztach śledczych na terenie naszego kraju.

W przypadku zainteresowania którąkolwiek z powyższych form usług prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy na tej stronie.

 

W co wierzymy?

Nasze przekonania i nasze rozumienie Biblii opieramy na naukach Jezusa i Apostołów oraz na wybranych naukach wielu reformatorów, uczonych i kaznodziejów żyjących na przestrzeni wieków, które pod koniec XIX wieku zebrał i opracował C.T. Russell, a następnie rozwinęli P.S.L. Johnson i R.G. Jolly.

Wierzymy, że istnieje jeden Bóg Jahwe, którego definiujące cechy to miłość, mądrość, sprawiedliwość i moc, i to przede wszystkim przez ich pryzmat należy interpretować Słowo Boże.

Uważamy, że Biblia w kanonie 66 ksiąg jest Boskim objawieniem – listem od Boga do ludzi pisanym przez tysiąclecia przez natchnionych pisarzy.

Naszym zdaniem najważniejszą nauką Biblii jest to, że 2000 lat temu Bóg posłał na ziemię swego Syna Jezusa, aby ten złożył dobrowolną ofiarę za grzechy całej ludzkości, dając jej szansę na wieczne życie.

Na podstawie Biblii dostrzegamy, że Bóg przygotował mądry, sprawiedliwy i pełen miłości plan zbawienia wszystkich ludzi, którego centralnym wydarzeniem była śmierć Jezusa Chrystusa. Plan ten, obejmujący wiele etapów, ma na celu pokazanie ludzkości, do czego prowadzi zło i nauczenie jej umiłowania i wybierania dobra.

Wierzymy, że Biblia uczy o dwóch zbawieniach – niebiańskim i ziemskim, a także o dwóch grupach zbawionych – wybranych i niewybranych, a celem tego podziału jest skuteczna naprawa ludzi oraz sprawiedliwe wynagrodzenie każdego zgodnie z jego wiernością wobec Boga i Jego dobrych zasad, z których najważniejsze to miłość do Boga i do bliźniego.

Wierzymy także, że ani zbawienie, ani wybór nie zależą od przynależności denominacyjnej, ale od serca każdego człowieka, które zna i ocenia tylko Bóg.