Regulamin przyjmowania darowizn

Regulamin przyjmowania darowizn obowiązujący od 22.01.2021 r.

REGULAMIN PRZYJMOWANIA DAROWIZN NA RZECZ
ŚWIECKIEGO RUCHU MISYJNEGO „EPIFANIA”

§1

1. Świecki Ruch Misyjny „Epifania” z siedzibą w Poznaniu, 60-178 Poznań, ul. Dziewińska 40, wpisany pod numerem 1 w Dziale A Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych, NIP: 531-14-888-45, zwany dalej ŚRME może, zgodnie ze Statutem, przyjmować darowizny od osób fizycznych, podmiotów prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych.

2. Przyjmowanie darowizn ma charakter ciągły,

3. Wszelkie wpłaty są dobrowolne i stanowią darowiznę w rozumieniu art. 888 i nast. Kodeksu Cywilnego,

4. Dokonane darowizny nie podlegają zwrotowi.

§2

1. Wpłat darowizn poprzez płatności on-line dokonuje się za pomocą formularza dostępnego na stronie https://epifania.pl/darowizna-dla-swieckiego-ruchu-misyjnego-epifania/. Formularz jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników,

2. Płatności on-line są obsługiwane przez Przelewy24, operatora płatności PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068,

3. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia. ŚRME nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu Przelewy24,

4. Przekierowanie do serwisu Przelewy24 następuje po:

a) podaniu poprawnego adresu e-mail Darczyńcy,
b) podaniu kwoty darowizny,
c) zaakceptowaniu potwierdzenia zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu,
d) kliknięciu przycisku „Przekaż darowiznę”,

5. Potwierdzeniem przyjęcia darowizny w postaci środków finansowych jest wydruk potwierdzenia przelewu.

§3

1. Dokonane darowizny zostaną przeznaczone na cele kultu religijnego, które są zawarte w Statucie ŚRME,

2. ŚRME może odmówić przyjęcia darowizny.

§4

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Świecki Ruch Misyjny „Epifania” z siedzibą w Poznaniu, 60-178 Poznań, ul. Dziewińska 40, e-mail poprzez formularz kontaktowy na stronie www.epifania.pl/kontakt (zaznaczając Sklep w Kategorii tematu).

2. Darczyńca, dokonując darowizny, akceptuje niniejszy Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora,

3. Darczyńca podaje dane osobowe dobrowolnie i oświadcza, że są one zgodne z prawdą.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych darczyńcy jest zgoda, do udzielenia której dochodzi wskutek dokonania darowizny i dla przyjęcia której przetwarzanie danych Darczyńcy jest niezbędne.

5. Dane osobowe Darczyńcy przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z przyjęciem i rozliczeniem rachunkowym darowizny.

6. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że dokonanie darowizny będzie niemożliwe.

7. Dane Darczyńcy będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez niezbędny do przyjęcia i rozliczenia rachunkowego dokonanej darowizny

8. Dokonywanie przez Darczyńcę darowizny poprzez pośrednika płatności elektronicznych upoważnia ŚRME do przekazywania temu pośrednikowi jego danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności.

9. Dane osobowe Darczyńcy nie zostaną przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacjom międzynarodowym.

10. Darczyńca ma prawo:

– dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.

11. Darczyńca ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody na przetwarzanie następuje za pośrednictwem poczty e-mail poprzez formularz kontaktowy na stronie www.epifania.pl/kontakt (zaznaczając Sklep w Kategorii tematu). Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. We wszelkich innych sprawach związanych z danymi osobowymi Klienta należy kontaktować się z Administratorem, poprzez formularz kontaktowy na stronie www.epifania.pl/kontakt (zaznaczając Pozostałe tematy w Kategorii tematu).

12. Darczyńca ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§5

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 22 stycznia 2021 r.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO.

3. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza, w jakimkolwiek zakresie, praw przysługujących Darczyńcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ani też nie może być w taki sposób interpretowane.

4. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług ŚRME korzysta z informacji zapisywanych przez serwer lokalnie na komputerze Darczyńcy w formie tzw. plików cookies. Informacje z plików cookies są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej ze stroną internetową ŚRME. Darczyńca, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, może w dowolnym momencie wyłączyć akceptację plików cookies lub wymagać od przeglądarki internetowej każdorazowej zgody na skorzystanie z zawartości pliku cookies. W przypadku nieakceptowania plików cookies korzystanie ze stron domeny epifania.pl może być utrudnione.

Regulamin przyjmowania darowizn udostępniany jest w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Pobierz